|   EN

Studenci drugiego roku, studiów stacjonarnych, kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Ekonomicznego, zorganizowali Debatę Oxfordzką pt: Pomoc finansowa dla przedsiębiorców w czasie epidemii, gwarantuje ich funkcjonowanie.

Prowadzący debatę, zwany marszałkiem - Wojciech Falbowski, bardzo sprawnie wywiązał się ze swojej roli. Dzięki temu, dyskutanci zgodnie z regulaminem, dostosowali się do wymogów, dotyczących kolejności zabierania głosu i czasu trwania wypowiedzi.

Podczas konstruktywnej dyskusji, wniesiono wiele argumentów przemawiających zarówno za jak i przeciw głównej tezie.

Szczególną uwagę zwrócono na zasady udzielania mikropożyczki, a także na aspekt dotyczący możliwości jej umorzenia wraz z odsetkami, na wniosek przedsiębiorcy. Podjęto również kwestię dotyczącą świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Uczestnicy debaty, za znaczącą pomoc uznali wakacje w opłacaniu składek ZUS.

O tym, że debata dla studentów jest interesującym wydarzeniem, niech świadczy fakt wniesienia do dyskusji, argumentów opartych na opiniach specjalistów oraz danych ankietowych przeprowadzonych samodzielnie przez jedną ze studentek.

Kolejny już raz, debata udowodniła, że na wykładach on-line, warto umożliwić studentom udział w tej formie zajęć.

dr Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek

Back to top