|   EN

Badania naukowe AJP

Badania prowadzone są przez zespół badawczy, a ich celem jest kompleksowe ujęcie zarówno aspektów prawnych jak i społecznych istotnych dla funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Realizujący: zespół badawczy w ramach Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP -kierujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Badania podejmowane w tym obszarze koncentrują się głównie wokół problematyki prawnych ram organizacji działalności dziennikarskiej w systemie prawnym RP, organizacji środków społecznego przekazu oraz wyzwań związanych z pojawianiem się nowych możliwości w zakresie komunikacji, komunikowania i przekazywania informacji, a także bezpieczeństwa w sferze tzw. społeczeństwa informacyjnego.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Prowadzone badania dotyczą kwestii  szczególnej przestrzeni społecznej jaką jest cyberprzestrzeń, prób jej uporządkowania w oparciu o regulacje prawne oraz kwestie wpływu postępu technologicznego i technicznego na społeczeństwa i jednostkę. W ramach prowadzonych działań naukowych podejmowane jest zagadnienie wolności jednostki, roli jaką spełnia ona w życiu społecznym i zmian pojęciowych zachodzących w tych obszarach w związku z postępem. Istotne znaczenie ma w tym wymiarze poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak w związku z tym rozumieć pojęcie bezpieczeństwa – zarówno jednostki jak i makro struktur w których ona funkcjonuje – a także jaka jest i będzie rola państwa w najbliższej przyszłości i czy będzie ono zainteresowane tym, żeby być  gwarantem wolność jednostki.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Prowadzone badania koncentrują się na analizowaniu istniejących gwarancji w zakresie bezpieczeństwa prawnego oraz mechanizmów ich egzekwowania, oceny ich skuteczności w praktyce, wpływu standardów międzynarodowych na proces kształtowania prawa wewnętrznego, a także obserwacji aktualnych tendencji w zakresie realizacji potrzeb jednostki i społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa prawnego. Jednym z ważniejszych aspektów w ramach prowadzonych badań jest kwestia ograniczania praw jednostki w związku z rozmaitymi zagrożeniami istniejącymi we współczesnym świecie.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

W ostatnich latach w naukach społecznych podkreśla się niedostatki oraz dysfunkcje przyjętego w Polsce, w tym w zbiorowościach lokalnych modelu demokracji przedstawicielskiej. Trwają dyskusje nad alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest model lokalnej demokracji partycypacyjnej. Prowadzone studia idą w kierunku poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy i jak, demokracja partycypacyjna wzmacnia mieszkańców jako obywateli. Chodzi również o formy wspierania i wzmacniania obywatelskich ról mieszkańców przez różne profesjonalne agendy, w tym możliwości aplikowania działań z zakresu socjologii interwencyjnej. 

Zadanie jest realizowane we współpracy ze środowiskiem socjologów UMCS w Lublinie.

Realizacja: prof. dr hab. Irena Machaj

Wieloletni projekt realizowany od 9 lat w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem jest analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). Szczególne miejsce zajmuje problematyka relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie regionalnej, samorządowej i gospodarczej. Jest ona traktowana wieloaspektowo, stąd z założenia ma charakter interdyscyplinarny oraz jest miejscem spotkania teorii i praktyki. W projekcie uczestniczyli naukowcy reprezentujący m.in. Uniwersytet w Poczdamie, Instytut Europejski w Bocholt, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i in. Efektem realizacji projektu są cykliczne Transgraniczne Konferencje Naukowe oraz publikacje książkowe „Rozwój na peryferiach?”. Projekt dofinansowany w ramach Porozumienia z Fundacją Konrada Adenauera. Realizacja Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Zbigniew Czachór, dr hab. Prof. AJP Jerzy Rossa

Koordynator projektu: dr Tomasz Marcinkowski

Back to top