|   EN

Badania naukowe AJP

Celem badania jest określenie siły i kierunku zmian zróżnicowania w poziomie dochodów gmin w województwie lubuskim w ujęciu dynamicznym. Przedmiotem badania, przy użyciu odpowiednich modeli statystycznych, jest w tym zakresie konwergencja typu sigma i beta. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Realizujący: dr Przemysław Szczuciński

Celem badania jest określenie na podstawie typowych cech województwa lubuskiego, charakteryzujących jego położenie geograficzne, wielkość, zaludnienie i użytkowanie powierzchni, podobieństwa regionu do innych regionów Unii Europejskiej. Do realizacji tego celu wykorzystane będą metody taksonomiczne. Dane statystyczne pochodzą z banku danych Eurostatu i bazy danych o klimacie.

Realizujący: dr Przemysław Szczuciński

Celem badania jest identyfikacja różnych barier rozwoju logistyki transportu morskiego jak i lotniczego na obszarze pomorza zachodniopomorskiego. Również określenie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w tych obszarach transportu. Transport lotniczy jest przedmiotem badań i analiz różnych dyscyplin naukowych. Dążąc do rozwiązania problemów transportu, dokonuje się syntezy wiedzy z tych obszarów, stawiając cele i hipotezy, przyjmując właściwy tok postępowania badawczego dla ich udowodnienia lub zaprzeczenia. Problemy ekonomiki transportu lotniczego jak i morskiego skupiają się między innymi na: zasadach transportowego rachunku ekonomicznego, kształtowaniu cen za przewozy i przeładunki, programowaniu, a także planowaniu rozwoju sieci transportowych oraz kształtowaniu systemów finansowania transportu.

Realizujący: dr Dariusz Soboń

Analiza i ocena form wypłaty dywidend stosowanych przez spółki giełdowe notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza założeń programów (planów) automatycznej reinwestycji dywidend, które mogą stanowić podstawę budowy nowoczesnej polityki wypłaty dywidendy w przedsiębiorstwie.

Realizujący: dr Andrzej Kuciński

Celem badań jest analiza mechanizmów nadzoru korporacyjnego stosowanych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także rola mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych w systemie nadzoru i kontroli nad przedsiębiorstwem.

Realizujący: dr Andrzej Kuciński

Celem badania jest:

  • przeprowadzenie analizy dostępności i atrakcyjności ofert polskich banków dedykowanych seniorom;
  • dokonanie zdiagnozowania wśród seniorów poziomu ich wiedzy finansowej (świadomości finansowej), postrzeganej jako kluczowa determinanta procesów zwiększania poziomu ubankowienia;
  • identyfikacja istnienia zależności między posiadaną wiedzą a zakresem korzystania z produktów bankowych.

Realizujący: dr Anna Mierzejewska

Back to top