|   EN

 

REGULAMIN

projektu pn.: Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Rozdział I.

Przepisy ogólne

§ 1.

               Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. AJP – Akademia im. Jakuba z Paradyża,
 2. Statut – Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża,
 3. Projekt – projekt pn.: Uniwersytet Młodego Odkrywcy,
 4. Regulamin – Regulamin projektu pn.: Uniwersytet Młodego Odkrywcy,
 5. Ośrodek – Ośrodek Edukacyjny Czym skorupka za młody,
 6. Uczestnicy – dzieci w wieku wczesnoszkolnym biorący udział w Projekcie,
 7. Asystent – student kierunku studiów pedagogika prowadzonego w AJP odbywający w Ośrodku zajęcia praktyczne.

§ 2.

 1. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 2. Koordynację i realizację projektu powierza się koordynatorowi projektu,
 3. Zajęcia w ramach Projektu odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 8, piętro I, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Rozdział II

Cele i zadania Projektu

§ 3.

 1. Głównym założeniem Projektu jest organizacja dodatkowych, bezpłatnych zajęć edukacyjnych, rozbudzających pasję dzieci naukami ścisłymi, umiejętne jej rozwijanie,
  a także wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego w duchu podmiotowości wyrażającej się w samodzielnym działaniu uczniów opartym na dociekaniu naukowym.
 2. Ośrodek AJP organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci. Zajęcia edukacyjne organizowane
  w ramach Projektu realizowane są w cyklu semestralnym.
 3. Celem nadrzędnym Projektu jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych Uczestników Projektu naukami ścisłymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci zgodnym z zasadami naukowymi.
 4. Cele szczegółowe:
  1. umożliwienie Uczestnikom aktywnego udziału w poznawaniu świata poprzez wdrożenie postawy badacza charakteryzującej się ciekawością, osobistym zaangażowaniem i twórczością, jak również inspirowanie Uczestników do kreatywnego myślenia, rozwijania talentów, a także pasji do nauki,
  2. zapoznanie Uczestników z ogólną charakterystyką środowiska akademickiego, zaciekawienie panującymi regułami i zasadami studiowania, jak również zaprezentowanie uczelni wyższej jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich,
  3. propagowanie idei innowacyjności w zawodzie nauczyciela wśród studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika poprzez realizację dodatkowych działań praktycznych w trakcie realizacji Projektu, podczas których studenci mają szansę wzbogać, rozszerzać i dopełniać nabywane w toku studiów kompetencje pedagogiczne, niezbędne w profesji nauczycielskiej,
  4. integracja lokalnej społeczności wokół propagowania działań Ośrodka poprzez nawiązanie współpracy z dyrektorami szkół podstawowych, uczniów klas 1-3
   i ich rodzicami, delegującymi na pozaszkolne zajęcia w ramach Projektu.
  5. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, organizuje się w formie warsztatów, laboratoriów
   i mini wykładów, prowadzonych przez nauczycieli akademickich AJP oraz innych zaproszonych specjalistów z nauk ścisłych.

Rozdział III.

Uczestnicy Projektu

§ 4.

 1. Uczestnikiem Projektu może zostać każde dziecko w wieku 7-10 lat.
 2. Uczestników Projektu we wszystkich sprawach związanych z projektem, reprezentują przedstawiciele ustawowi (rodzic/opiekun) lub dyrektorzy szkół podstawowych.
 3. Uczestnicy Projektu otrzymują indeks, teczkę naukowca, identyfikator imienny, koszulkę z logo AJP i są zobowiązani do posiadania ich podczas zajęć.
 4. Uczestnicy Projektu po zakończonych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 3, otrzymują dyplom ich ukończenia.
 5. Indeks i dyplom ukończenia zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 3, mają charakter symboliczny i nie są dokumentami urzędowymi wydawanymi przez AJP.

Rozdział IV.

Organizacja Projektu

§ 7.

 1. Projektem kieruje koordynator projektu, którego powołuje i odwołuje Rektor AJP.

 

§ 8.

 1. Ośrodek komunikuje się z przedstawicielami ustawowymi Uczestników lub dyrektorem szkoły zgłoszonej grupy Uczestników poprzez Internet, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w razie nagłej sytuacji drogą telefoniczną.
 2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w § 3, kończą się absolutorium, podczas którego wręczone zostają dyplomy ukończenia zajęć edukacyjnych Uczestnikom Projektu.
 3. Projekt zakłada przeprowadzenie 40 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych dla maksymalnie 20-osobowej grupy. Oznacza to, że każdy Uczestnik Projektu będzie brał udział w cyklicznych dziesięciu 40-minutowych zajęciach edukacyjnych.

 

 

§ 9.

 1. Ramowy plan zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 3, oraz inne szczegółowe informacje są udostępniane na stronie internetowej AJP pod adresem www.ajp.edu.pl,
  w zakładce: Projekt pn.: Akademia Małego Naukowca realizowany przez Ośrodek Edukacyjny Czym skorupka za młodu.
 2. Opisy zajęć edukacyjnych, fotografie, filmy, transmisje on-line ze spotkań oraz inne treści wykorzystywane w sieci Internetu znajdują się na stronie internetowej AJP.
 3. Dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele/opiekunowie szkolni, przedstawiciele ustawowi Uczestnika Projektu, akceptując niniejszy regulamin, wyrażają zgodę na dokumentowanie zajęć edukacyjnych, w których bierze udział Uczestnik Projektu
  w postaci filmów lub zdjęć i prezentację ich w sieci Internetu oraz na transmitowanie ich on-line.
 4. Ośrodek w ramach Projektu ma prawo wykorzystywać materiały, o których mowa
  w ust. 3, w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, w szczególności
  w sieci Internetu.
 5. Dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele/opiekunowie szkolni, przedstawiciele ustawowi Uczestników Projektu zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na stronie internetowej AJP w zakładce Projektu, o którym mowa
  w ust. 1.

§ 10.

 1. Nauczyciele/opiekunowie szkolni lub przedstawiciele ustawowi Uczestników Projektu zobowiązani są do dostarczenia, podczas pierwszych zajęć edukacyjnych, własnoręcznie podpisanych formularzy określających obowiązki stron wynikające z opieki nad dzieckiem oraz zgody na publikacje wizerunku dziecka zarejestrowanego podczas zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu.
 2. Wzór formularzy stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Regulaminu.
 3. Słuchacze powinni przybyć na zajęcia 15 minut wcześniej i zachowywać się zgodnie
  z zasadami obowiązującymi w szkole. Są zobowiązani do stosowania się do poleceń prowadzących (koordynatorów) zajęcia edukacyjne.
 4. Nauczyciele/opiekunowie szkolni lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika Projektu
  po przyprowadzeniu Uczestnika na zajęcia edukacyjne udają się do sekretariatu Ośrodka w celu podpisania listy obecności, Uczestnik zaś udaje się do szatni Ośrodka, gdzie pozostawia okrycie wierzchnie, zmienia obuwie, zakłada koszulkę z logo AJP oraz przypina identyfikator.
 5. Ośrodek zobowiązuje się do zapewnienia kadry posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęcia edukacyjne oraz sprawowania opieki administracyjnej podczas trwania spotkań.
 6. Nauczyciele/opiekunowie szkolni oraz przedstawiciele ustawowi Uczestnika Projektu ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem.
 7. Szkoła podstawowa zobowiązuje się do oddelegowania na zajęcia dwóch nauczycieli/opiekunów szkolnych. Podczas zajęć nauczyciele/wychowawcy szkolni biorą udział w zajęciach, czyli nie opuszczają siedziby Ośrodka. Są zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia dziecka na zajęcia, jak i odbierania go po ich zakończeniu.
 8. W przypadku skierowania Uczestnika na zajęcia edukacyjne realizowane w ramach Projektu bezpośrednio przez przedstawicieli ustawowych Uczestnika (bez nawiązania współpracy z daną szkołą podstawową), przedstawiciele ustawowi zobowiązani są
  do osobistego przyprowadzania i odbierania Uczestnika, przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć edukacyjnych. Przedstawiciele ustawowi nie biorą udziału
  w zajęciach edukacyjnych. W trakcie odbywania zajęć edukacyjnych przedstawiciele ustawowi powinni pozostać w budynku Ośrodka do czasu zakończenia spotkania.
 9. W trakcie realizacji zajęć edukacyjnych Asystenci nie mogą samowolnie opuszczać pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.
 10. Uczestnik Projektu opuszcza pomieszczenia, o których mowa w ust. 9, wyłącznie
  w towarzystwie przydzielonego mu  Asystenta.
 11. Po zakończonym spotkaniu, w sytuacjach o których mowa w ust. 7-8, Uczestnicy Projektu odbierani są przez nauczycieli/opiekunów szkolnych lub przedstawicieli ustawowych Uczestnika z budynku, w którym odbywały się zajęcia edukacyjne.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć edukacyjnych, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za Uczestników pozostawione bez opieki po zakończonym spotkaniu. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu.
 13. Koordynator projektu może skreślić Uczestnika z listy biorących udział w Projekcie
  w przypadku naruszania przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego ustalonych zasad postępowania.

§ 11.

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć edukacyjnych i ich realizacji w innym ustalonym przez AJP terminie.
 2. AJP zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Uczestników o odwołaniu zajęć edukacyjnych za pośrednictwem strony internetowej AJP i poczty elektronicznej.

Rozdział V.

Rekrutacja

§ 12.

 1. Rekrutacja Uczestników do Projektu prowadzona jest:
  1. w semestrze zimowym od września do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
  2. w semestrze letnim od lutego do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia rekrutacji.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
   1. zgłoszenie dziecka przez przedstawicieli ustawowych lub grupy dzieci przez dyrektora szkoły podstawowej poprzez wypełnienie formularza udziału
    w Programie, który jest dostępny na stronie AJP,
   2. podpisanie przez przedstawicieli ustawowych dziecka lub dyrektora szkoły podstawowej grupy dzieci, oświadczenia określającego obowiązki stron wynikające z opieki nad dziećmi. Oświadczenie jest załącznikiem do niniejszego regulaminu i należy je dostarczyć przed pierwszymi zajęciami.
  4. Rekrutacja na zajęcie edukacyjne realizowane w ramach Programu trwa do wypełnienia wolnych miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  5. Informacja zwrotna o wpisaniu na listę Uczestników Projektu jest przesyłana za pośrednictwem sieci Internetu na adres poczty elektronicznej przedstawicieli ustawowych lub dyrektora szkoły podstawowej, zgłaszających udział dziecka
   w zajęciach.
  6. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, wpisuje się na listę rezerwową.
  7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu, zwalniane miejsca proponuje się przedstawicielom ustawowym dzieci lub dyrektorom szkół podstawowych, znajdujących się na liście rezerwowej – według kolejności zapisanej na tej liście.

 

Rozdział VI.

Rezygnacja i skreślenie z listy biorących udział w Projekcie

§ 13.

Rezygnacja z udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu wnoszona jest na piśmie do koordynatora projektu.

 

Rozdział VII.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 14.

 1. Rekrutacja na zajęcie edukacyjne realizowane w ramach Programu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularzy zapisu zamieszczonych na stronie internetowej AJP.
 2. Przedstawiciele ustawowi zgłaszający dziecko lub dyrektorzy szkół podstawowych zgłaszający grupę dzieci na zajęcie edukacyjne realizowane w ramach Programu wypełnia formularz zapisu znajdujący się na stronie internetowej AJP, wyrażając tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych przez Ośrodek, w celu organizacji Projektu.
 3. Dane osobowe obejmować będą:
  1. dane przedstawicieli ustawowych (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy),
  2. dane dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania),
  3. dane szkoły podstawowej (nazwa szkoły podstawowej, adres szkoły, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko dyrektora szkoły podstawowej, imiona
   i nazwiska nauczycieli/opiekunów szkolnych, numer telefonu do szkoły, numery telefonów do nauczycieli/opiekunów szkolnych, imiona i nazwiska uczniów zgłoszonej grupy szkolnej).
  4. Do praw i obowiązków Ośrodka związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przedstawicielom ustawowym każdego Uczestnika przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  5. Zgłoszenie wniosku o usunięcie przez Ośrodek danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje, iż dalsze uczestnictwo w Projekcie jest niemożliwe
   i w związku z tym równoważne jest z rezygnacją z udziału w zajęciach edukacyjnych.
  6. Przedstawiciele ustawowi Uczestnika Projektu wyrażają ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Projektu (informacji handlowych) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), na podany/-e w formularzu zgłoszeniowym adres/-y poczty elektronicznej.
  7. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Ośrodek.

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Przystępując do udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach Projektu Uczestnicy oraz ich przedstawiciele ustawowi lub dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są stosować się do wszelkich informacji zamieszczanych przez Ośrodek
  na stronie internetowej AJP, co jest równoznaczne z ich akceptacją.
 2. Wypełnienie i przesłanie przez przedstawicieli ustawowych dziecka lub dyrektorów szkół podstawowych formularza rejestracji oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej AJP.

Back to top