|   EN

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię w Uchwale Nr 8/000/2020 Senatu AJP z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 zmienionej Uchwałą Nr 54/000/2020 Senatu AJP z dnia 24 listopada 2020.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

 • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu,
 • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od obowiązującej wówczas skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6, bardzo dobry, dobry, dopuszczający (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały.

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

Wydział Ekonomiczny:

 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie

Wydział Humanistyczny:

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka amgielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Wydział Techniczny:

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

 • turystyka i rekreacja
 • pielęgniarstwo 

Back to top