|   EN

KOMUNIKAT Nr 6/2020
KOMISJI WYBORCZEJ

Akademii im. Jakuba z Paradyża

z dnia 15 maja 2020 r.

 

w sprawie kandydatów na funkcję rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

Komisja Wyborcza AJP powołana Uchwałą Nr 76/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 r. informuje, że zgodnie ze Szczegółowym Kalendarzem Czynności Wyborczych, stanowiącym załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2/001/2020 KW AJP z dnia 28 lutego 2020 r., zmienionym Uchwałą Nr 9/001/2020 KW AJP z dnia 16 marca 2020 r., zmienionym Uchwałą Nr 12/001/2020 KW AJP z dnia 23 marca 2020 r., zmienionym Uchwałą Nr 13/001/2020 KW AJP z dnia 8 kwietnia 2020 r., w terminie od dnia 28 lutego br. do dnia 28 kwietnia br. wpłynęły następujące kandydatury na funkcję rektora Akademii im. Jakuba
z Paradyża:

  1. prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – zgłoszenie grupy pięciu członków Senatu AJP;
  2. prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – zgłoszenie grupy sześciu członków Rady Uczelni AJP.

Dnia 5 maja br. Senat AJP pozytywnie zaopiniował powyższe zgłoszenia, po czym zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Rada Uczelni – Uchwałą Nr 5/001/2020 z dnia 12 maja 2020 r. – wskazała kandydata na funkcję rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża tj. prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską. Kandydatka spełnia wymagania ustawowe i statutowe stawiane kandydatom na funkcję rektora AJP w kadencji 2020-2024,
w tym złożyła oświadczenie o spełnianiu wymogów dla objęcia funkcji rektora AJP.

Ponadto Komisja Wyborcza AJP informuje, że posiedzenie Kolegium Elektorów AJP dotyczące wyboru kandydata na funkcję rektora AJP w kadencji 2020-2024 odbędzie się dnia 26 maja 2020 r. o godz. 12:00 w Sali 210 przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie Komisja Wyborcza AJP zapewnia, iż mimo upływu w dniu 24 maja br. okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania AJP,
w związku z rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów (…) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.), Komisja Wyborcza AJP zamierza zorganizować posiedzenie Kolegium Elektorów uwzględniając dotychczas obowiązujące rygory sanitarno-epidemiologiczne.

 

Sekretarz KW: mgr Monika Kopeć                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący KW: mgr Marcin Szott

 

Back to top