|   EN

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska została wybrana na Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora AJP, odbyło się 26 maja 2020.

Obradom przewodniczył prof. AJP dr hab. Dariusz A. Rymar. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów AJP wchodzą przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Wyniki głosowania przy obecności 24 elektorów na 25 elektorów uprawnionych do głosowania:

- za: 24 głosy,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymane: 0 głosów.

Nowa, czteroletnia kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września 2020 roku.

Back to top